Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

 w  Gminie Pałecznica

Co to jest przemoc domowa?

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kto może być osobą doznającą przemocy domowej?

a) małżonek, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępni (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (np. dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwo i ich małżonkowie,

b) wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie,

c) rodzeństwo oraz ich wstępni, zstępni i ich małżonkowie,

d) osoba pozostająca w stosunku przysposobienia i jej małżonek oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

e) osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

f) osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

g) osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,

h) małoletni.

Najczęstsze formy przemocy domowej to:

Przemoc fizyczna: bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne.

Przemoc psychiczna: izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie i inne.

Przemoc seksualna: zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych i inne.

Przemoc ekonomiczna: niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie i inne.

Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają i inne.

Inny rodzaj zachowań: zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków i inne.

Przemoc domowa charakteryzuje się także tym, że:
1. Jest intencjonalna.
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby doznającej przemocy domowej.
2. Siły są nierównomierne.
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Osoba doznająca przemocy jest słabsza, a stosujący przemoc silniejszy.
3. Narusza prawa i dobra osobiste.
Osoba stosująca przemoc wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa osoby doznającej przemocy domowej (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
4. Powoduje cierpienie i ból.
Osoba stosująca przemoc naraża zdrowie i życie osoby doznającej przemocy domowej na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że osoba doznająca przemocy domowej ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Przemoc domowa to:

 • Destruktywna krytyka i słowne ubliżanie: np. krzyki, drwiny, oskarżanie, wyzwiska, werbalne groźby;
 • Taktyka nacisków: dąsanie się, grożenie (niedawaniem pieniędzy, wyłączaniem telefonu, zabraniem samochodu, popełnieniem samobójstwa, zabraniem dzieci);
 • Brak szacunku: ustawiczne upokarzanie doznającej przemocy przy innych, nieodpowiadanie na jej pytania, zabieranie pieniędzy bez pytania, odmowa pomocy przy dzieciach czy pracach domowych;
 • Nadużycie zaufania: kłamstwa, okazywanie zazdrości, zdradzanie, niedotrzymywanie obietnic i wspólnych uzgodnień;
 • Izolowanie: podsłuchiwanie lub blokowanie rozmów telefonicznych, mówienie, dokąd wolno i dokąd nie wolno chodzić doznającej przemocy, uniemożliwianie jej kontaktów z przyjaciółmi czy rodziną;
 • Nękanie: śledzenie i sprawdzanie osoby doznającej przemocy, otwieranie listów, ustawiczne sprawdzanie, z kim ona się kontaktuje, zawstydzanie jej przed innymi;
 • Groźby: agresywna gestykulacja, wykorzystywanie przewagi fizycznej do zastraszania, niszczenie rzeczy, tłuczenie przedmiotów, walenie w ściany, grożenie zabiciem lub skrzywdzeniem osoby doznającej przemocy albo dzieci.

PAMIĘTAJ!!!  Przemoc jest przestępstwem !!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, zawsze możesz wezwać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Są to m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich, oświata – szkoła,  ośrodek zdrowia – lekarze, pielęgniarki.

Jeśli przemoc domowa jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PRZYDATNE LINKI:

Broszura

Gdzie szukać pomocy?

 • Policja                                                                                                         tel. 997, 112
 • Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach                                        tel.   47 83 42 200
 • Pogotowie Ratunkowe                                                                               tel. 999
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Proszowicach                                   tel. 12 386 52 33
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy                               tel. 41 384 82 34
 • Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pałecznicy   

tel. 41 384 80 37

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach                                         

tel.  12 386 29 60/  517 847 661

 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia         

tel. 801 120 002

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia

tel. 22 668 70 00

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie os. Krakowiaków 46 Kraków                                                                                                                          

 tel. 12 425 81 70

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę                                                                tel. 22 616 02 68
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8b Kraków        tel. 12 421 92 82

                                                        
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej stanowi najważniejszy element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Skupia on przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3–5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

UCHWAŁĄ NR VIII/398/2023 RADY GMINY PAŁECZNICA z dnia 20 lipca 2023 roku

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego przyjęto tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Pałecznica.

W Gminie Pałecznica funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Pałecznica z dnia 18.09.2023r. w sprawie: powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Pałecznica.

W skład Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej wchodzą:

 1. Iwona Perkowska – p.o. Kierownik GOPS w Pałecznicy, Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pałecznicy
 2. Joanna Frączek – Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pałecznicy, członek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pałecznicy
 3.  Joanna Zemełka- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ibramowicach
 4. Artur Cichy – dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach, członek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pałecznicy
 5. Jolanta Kocerba- Siatka – kurator zawodowy Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie
 6. Małgorzata Maracha – pracownik socjalny GOPS w Pałecznicy
 7. Marta Chrzanowska – pracownik socjalny GOPS w Pałecznicy
 8. Katarzyna Jędryjaszek – pracownik socjalny GOPS w Pałecznicy
 9. Dagmara Belska- członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pałecznicy

Natomiast zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2024 Wójta Gminy Pałecznicy z dnia 08 lutego 2024 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Pałecznica do składu Zespołu dołącza: 1. Katarzyna Dymek- pielęgniarka Przychodni im. Św. Rity w Skalbmierzu