Ustawa „Za życiem”

WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN „USTAWA ZA ŻYCIEM”

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę  zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka  lub w czasie porodu przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka. Świadczenie przysługuje w wysokości 4.000,00 zł jednorazowo. Dodatkowym warunkiem jest udokumentowanie faktu pozostawania przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu poprzez dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną. Wymóg legitymowania się ww. zaświadczeniem nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wymaga złożenia wniosku przez uprawnione osoby w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką).
  • zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, w którym lekarz ten stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W oparciu o zapisy płynące z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kobiety w ciąży i rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych, oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu mogą ubiegać się o pomoc w formie koordynacji poradnictwa przez asystenta rodziny w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę lub zaświadczenia o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, Wsparcie w formie koordynacji poradnictwa przez asystenta rodziny udzielane jest po złożeniu wniosku, bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również                    w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, może wystąpić:

matka, ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka)

Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator–zasady-przyznawania-jednorazowego-swiadczenia-w-wysokosci-4-tys-zl/

Informator Za Życiem – pobierz plik