Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 120 dni.

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. Wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. Imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz numer PESEL Karty osoby przyjętej do zakwaterowania, wypełniane są dla każdej osoby osobno;
 5. Oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. Oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. Adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. Adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. Oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. Oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy dołączyć oświadczenie o treści: „za okresy pobytu osób zakwaterowanych nie otrzymałem środków z tytułu umowy zawartej z gminą/powiatem”.

Wnioskodawca i osoby na które przysługuje uprawnienie:

 1. Wniosek może złożyć osoba dysponująca lokalem i udzielająca w nim zakwaterowania i wyżywienia. Osoba ta nie musi być właścicielem lokalu;
 2. Podmiotem w rozumieniu ustawy może być także obywatel Ukrainy przebywający w Polsce legalnie i posiadający numer PESEL;
 3. W przypadku spółek, organizacji itp. wniosek może złożyć osoba reprezentująca podmiot lub osoba umocowana przez reprezentującego podmiot.

Rozpatrywanie wniosku i wydanie rozstrzygnięcia:

 1. Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnie 40 zł za osobę dziennie (zarówno na osobę dorosłą, jak i dziecko).
 2. Sprawy załatwiane są nie w drodze decyzji administracyjnej a w drodze czynności materialno-technicznej.
 3. Wypłata świadczenia następuje po rozpatrzeniu wniosku, w formie przelewu na konto wskazane we wniosku. Podanie numeru rachunku bankowego jest wymagane;
 4. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca, a gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni pracownicy;
 5. Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 120 dni od zakwaterowania;
 6. Świadczenie jest udzielane jednemu podmiotowi za nie więcej niż 120 dni (liczonych od pierwszego dnia w którym przyjęto pierwszego obywatela Ukrainy, niezależnie od daty przybycia kolejnych osób). Ta sama osoba może korzystać z zakwaterowania i wyżywienia u różnych podmiotów.
 7. Świadczenie obejmuje udzielenie łącznie zakwaterowania i wyżywienia. Przyznanie świadczenia jest możliwe, gdy podmiot zapewniał jednocześnie zakwaterowanie i wyżywienie;
 8. Nie jest możliwe przyznanie świadczenia gdy ktoś udzielał tylko zakwaterowania albo tylko wyżywienia.
 9. Świadczenie wypłacane jest z dołu za dni udzielonego zakwaterowania z wyżywieniem; Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek lub kilka wniosków.

Złożenie wniosku następuje w gminie, na terenie której mieści się lokal zakwaterowania.Rozliczenia finansowe wniosków prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy. Wzór wniosku o świadczenie pieniężne został określony w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.