Świadczenia niepieniężne

PRACA SOCJALNA

Praca socjalna udzielana jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Udzielana jest również rodzinom i osobom nie korzystającym ze świadczeń pomocy  społecznej. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna może być świadczona także na rzecz społeczności lokalnej w celu zapewnienia  współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

SPRAWIENIE POGRZEBU 

Sprawienie pogrzebu przysługuje osobom samotnym, bezdomnym z terenu Gminy oraz osobom zmarłym na terenie Gminy, którym rodzina nie jest w stanie zorganizować pochówku lub brak jest rodziny. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez Gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne przysługuje osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w  rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne polega na udzielaniu informacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo psychologiczne realizowane jest poprzez proces diagnozy, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje  problemy funkcjonowania rodziny, w tym opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.
Ponadto matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

ZAPEWNIENIE POSIŁKU 

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Pomoc ta przyznawana jest także dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowych poprzez zakup posiłków.

Wskazana pomoc realizowana jest w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach ww. Programu realizowane są działania dotyczące, w szczególności, zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, osobom chorym i niepełnosprawnym

Pomoc w zakresie dożywiania przyznana jest osobom i rodzinom jeżeli:

 1. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, tj. 1200,00 zł na osobę w rodzinie.
 2. dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. 1552,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom w miejscu zamieszkania i polegają na pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej i pielęgnacji oraz, w miarę możliwości, na zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym oraz w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze są odpłatne. Zasady odpłatności określa Uchwała Nr V/149/09  Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom pomocy społecznej jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, rehabilitacyjne i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Skierowanie do domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której nie można zapewnić w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i Gminę.

Pobyt w  domu pomocy społecznej jest odpłatny, do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w domu w wysokości nie wyższej niż 70% swojego dochodu.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy,                           z dochodów dziecka, 
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

W przypadku niewywiązywania się osób, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

ZASIŁEK CELOWY W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO

Bilet kredytowany jest rodzajem zasiłku celowego w formie niepieniężnej. Może być przyznany osobom bez dochodu lub z bardzo niskim dochodem, które muszą udać się do innej miejscowości celem załatwienia ważnych spraw rodzinnych lub urzędowych. Bilet kredytowany jest świadczeniem, którego wydanie nie wymaga decyzji administracyjnej. Jednak w przypadku odmowy przyznania biletu kredytowanego ustawa wymaga wydania decyzji administracyjnej, bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE

Osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia. Pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej. Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym. Przedmioty są udostępniane na podstawie umowy użyczenia. Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.  Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.

W sprawach pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia gmina współdziała z powiatowym urzędem pracy.

OPŁACANIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane jest za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana jest od kwoty kryterium dochodowego w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie ma ubezpieczenia z innych tytułów oraz nie pobiera emerytury lub renty.

OPŁACANIE SKŁADKI  NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, osobie pobierającej zasiłek stały, osobie objętej indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym.
Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacanie składki jest niepodleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

UDZIELENIE SCHRONIENIA, POSIŁKU, NIEZBĘDNEGO UBRANIA

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego pozbawiona:

 • udzielanie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach i innych miejscach do tego przeznaczonych
 • przyznanie niezbędnego ubrania następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku i indywidualnych właściwości
 • pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić

pomoc w formie gorącego posiłku, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki może być realizowana w formie zakupu posiłków.

MIESZKANIE CHRONIONE

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.