Senior+

Gmina Pałecznica- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  prowadzi

Dzienny Dom „Senior+” Dom Seniora w Pałecznicy

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Pałecznica poprzez kontynuacje funkcjonowania ośrodka dla osób starszych, niesamodzielnych oraz zapewnienie im usług opiekuńczo- pielęgnacyjnych i aktywizacyjnych. Placówka oferować będzie opiekę w ciągu dnia w tym posiłki, rehabilitację, zajęcia kulturalno -oświatowe, terapię zajęciową grupową i indywidualną, psychoterapię i wspólne z innymi osobami starszymi spędzenie wolnego czasu. Ponadto osoby otrzymają wsparcie zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, podtrzymania samodzielności i aktywności w celu przeciwdziałania pogłębienia się dysfunkcji związanych z procesem starzenia się i/lub niepełnosprawności. Działalność bieżąca Domu Seniora w Pałecznicy nakierowana będzie na udzielanie pomocy osobom starszym w czynnościach dnia codziennego, zapewniając co najmniej 8 godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

Placówka usytuowana jest w miejscu dostępnym dla Seniorów – budynek dawnej szkoły w miejscowości Winiary, przystosowany do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 847,64 m2 . Pod potrzeby projektu wykorzystane zostanie 468,69 m2 , pozostała część budynku przeznaczona jest na prowadzenie innych form wsparcia dla osób potrzebujących pomocy.

Placówka będzie oferować opiekę w ciągu dnia, w tym posiłki, rehabilitację, zajęcia kulturalno oświatowe, terapię zajęciową dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej, i wspólne z innymi osobami starszymi spędzanie wolnego czasu. Wszystkie zajęcia będą odbywać się pod opieką doświadczonych specjalistów opiekunów, terapeutów zajęciowych, fizykoterapeutów. Ponadto Osoby otrzymają wsparcie zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, podtrzymania samodzielności i aktywności w celu przeciwdziałania pogłębienia się dysfunkcji związanych z procesem starzenia się i lub niepełnosprawności, Efektami prowadzonej działalności będzie także poprawa w codziennym funkcjonowaniu, radzenie sobie z własnymi problemami, sytuacjami trudnymi. redukcje stanów depresyjnych, kształtowanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania, rozwijanie zainteresowań, nabycie umiejętności i obsługi sprzętów gosp.domowego, umiejętności z zakresu obsługi komputera, drukarki, korzystania z internetu, prowadzenie zdrowego trybu życia a także uczestnictwo w życiu kulturalnym. Dodatkowo projekt zakłada wsparcie poprzez szkolenia, poradnictwo, informowanie oraz wsparcie psychologiczne. Placówka zapewniając wsparcie (w placówce i poza nią) ma na celu pozostawienie osób starszych jak najdłużej w ich miejscu zamieszkania i stanowienie istotnego wsparcia w ich codziennym funkcjonowaniu, a także funkcjonowaniu ich rodzin, poprzez ich odciążenie oraz podnoszenie jakości opieki rodzinnej. Biorąc pod uwagę fakt, iż ciężar opieki spoczywa głównie na rodzinie istotne jest odciążenie jej poprzez objęcie osoby starszej pomocą placówki. Powyższe może także pozwolić pracującym opiekunom rodzinnym na realizację pracy zawodowej, a niepracującym z powodu konieczności opieki nad członkiem rodziny, może pozwolić na uaktywnienie zawodowe. Działania podejmowane w poprzednich latach i współpraca z Seniorami pozwoliły na zweryfikowanie potrzeb Seniorów a tym samym do doprecyzowania potrzeb działań jakie powinny być podjęte w stosunku do tej grupy odbiorców wsparcia. W perspektywie przyczyni się to do znacznej poprawy funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym, sprawi , że wiele starszych osób odzyska pewność siebie i stanie się bardziej samodzielna, poprawi się kondycja umysłowa osób starszych. Działania kulturalne , rozrywkowe, wspólne działania z dziećmi i młodzieżą a także spotkania integracyjne i wszelki działania międzypokoleniowe, korzystnie wpłyną na poczucie przynależności do grupy a co za tym idzie zmniejszą poczucie osamotnienia.

Prowadzenie działań opiekuńczo aktywizacyjnych

Działania opiekuńczo – terapeutyczne będą miały na celu utrzymanie optymalnego stanu psycho-fizycznego, samodzielności i aktywności uczestników zajęć, a także niedopuszczenie do pogłębienia się dysfunkcji. Zakres świadczonych w placówce usług obejmować będzie m.in. usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, aktywizująco – usprawniające i wspomagające. Usługi świadczone przez placówkę obejmować będą m.in. pobyt, organizację czasu wolnego, zapewnienie dowozu uczestników, możliwość spożycia dwóch posiłków w tym jednego ciepłego oraz w ramach potrzeby pomoc przy ich spożywaniu, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną. W ramach projektu zaplanowano organizację wolnego czasu poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie indywidualnej i grupowej. Zajęcia obejmować będą m.in. arteterapię, muzykoterapię, biblioterapię, terapię kulinarną, terapię informatyczną, terapię reminiscencyjną ,ergoterapię, terapię ruchową.

Prowadzenie działań kulturalno- turystyczno– rekreacyjnych

Działania te będą miały charakter towarzyski i rekreacyjny. Placówka realizować potrzeby kulturalne uczestników poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych, spotkań tanecznych, wycieczek pieszych i krajoznawczych. Ponadto organizowane będą wyjazdy do teatru, kina, baseny termalne. Przygotowane zostaną uroczystości okazjonalne wynikające z tradycji i obyczajów.  

Prowadzenie usług wspomagających Usługi te obejmować będą m.in. poradnictwo psychologiczne, pedagogizację, socjalne. Dom Seniora pomagał będzie w kontaktach z innymi organizacjami i instytucjami, w tym reprezentowanie interesów podopiecznych, pomoc w załatwianiu wizyt u lekarza, współpracy ze służbami medycznymi, wskazywanie rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania podopiecznego np. wskazywaniu instytucji zajmujących się problematyką będącą źródłem trudności, pomoc w załatwianiu różnego rodzaju usług i napraw.