Projekty realizowane ze środków budżetu Państwa

UMOWA nr 112/OPS/D/2023 z dnia 27.01.2023 r. na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Wartość dofinansowania wynosi:  40 273,00 

Całkowity koszt zadania wynosi:  85 273,00 zł


UMOWA nr 340/OPS/2023 z dnia 31.03.2023 r. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej                 w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1              pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Wartość dofinansowania wynosi:   38 884,00 Całkowity koszt zadania wynosi: 451 884,08