Niebieska Karta

Co to jest procedura „Niebieskiej Karty”?

Są to różne działania podejmowane w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia stosowania przemocy domowej na  podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Celem procedury „Niebieskie Karty” jest zatrzymanie przemocy domowej i udzielenie pomocy i wsparcia osobie doznającej przemocy domowej i jej najbliższym. Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca sytuacji rodziny zostaje przekazana do grupy diagnostyczno-pomocowej. W trakcie procedury członkowie grupy kontaktują się z osobą doznającą przemocy, a także z osobą, która przemoc stosuje.

Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „Niebieska Karta-A” przez pracownika socjalnego jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub funkcjonariusza policji, żołnierza Żandarmerii Wojskowej, pracownika socjalnego specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, asystenta rodziny, nauczyciela, osobę wykonującą zawód medyczny, w tym lekarza, pielęgniarkę, położną lub ratownika medycznego, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pedagoga, psychologa lub terapeutę, będących przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej w związku z powzięciem uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub w wyniku zgłoszenia przez świadka przemocy domowej.

Formularz „Niebieska Karta -„B” otrzymuje osoba doznająca przemocy domowej, lub w przypadku przemocy wobec dziecka rodzic, opiekun prawny lub faktyczny. Formularz B jest dokumentem dla osób doznających przemocy, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach gdzie można uzyskać pomoc.

„Niebieska Karta – A” jest przekazywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wszczęcia procedury do Zespołu Interdyscyplinarnego w Pałecznicy i niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, jest przekazywany grupie diagnostyczno-pomocowej. W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą:

1) pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;

2) funkcjonariusz Policji.

Zespół interdyscyplinarny, na wniosek osób, o których mowa w ust. 11 lub 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, poszerza skład grupy diagnostyczno-pomocowej o przedstawicieli innych podmiotów niż określone w ust. 11b lub 12, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w zależności od potrzeb i konieczności dokonania oceny sytuacji oraz zaplanowania pomocy.

Na posiedzeniu grupa diagnostyczno-pomocowa w obecności zaproszonej osoby doznającej przemocy domowej dokonuje analizy sytuacji w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej i we współpracy z osobą doznającą przemocy domowej, opracowuje indywidualny plan pomocy albo rozstrzyga o braku zasadności podejmowania działań.

Grupa diagnostyczno-pomocowa, na podstawie ustaleń zawartych w wypełnionym formularzu „Niebieska Karta – C”, podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej i poprawę jej sytuacji życiowej.

Grupa diagnostyczno-pomocowa, po wezwaniu osoby stosującej przemoc domową, w jej obecności, dokonuje analizy sytuacji w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej i na podstawie informacji zawartych w formularzu „Niebieska Karta – D” dokonuje ustaleń dotyczących dalszych działań, zobowiązując osobę stosującą przemoc domową do ich realizacji w celu zmiany jej postępowania.

INSTYTUCJE ZOBOWIĄZANE DO WSZCZĘCIA PROCEDURY „ NIEBIESKIE KARTY”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy

ul. Św. Jakuba 11

32-109 Pałecznica

tel. 41 384 82 34

►tu otrzymasz informację o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej i prawnej;

►pracownik socjalny zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie.

Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

ul. Wolności 2

32-100 Proszowice

tel.   47 83 42 200

►tu zgłoś się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ze strony osoby stosującej przemoc w rodzinie;

►funkcjonariusz Policji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie.

Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pałecznicy

ul. Św. Jakuba 11

32-109 Pałecznica

tel. 41 384 80 37

►tu możesz zgłosić problem nadużywania alkoholu w Twojej rodzinie;

►członek Komisji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie.

Do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” zobowiązani ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej są również m.in. przedstawiciele oświaty (nauczyciel, pedagog, psycholog, terapeuta) oraz służby zdrowia (lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej nakłada na lekarzy obowiązek wypełnienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego dla osób doznających przemocy domowej. Obowiązkiem lekarza jest opisanie obrażeń, które posiada osoba zgłaszająca się na konsultację lekarską. Zaświadczenie lekarskie, którego wydanie jest obecnie obowiązkiem każdego lekarza nie jest obdukcją lekarską, a jedynie materiałem, który stanowi podstawę do wykonania obdukcji przez biegłego powołanego w trakcie postępowania karnego na zlecenie organów ścigania.