Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania

Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniumw trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz.U. 2021 poz.1119).

Do ustawowych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

  • inicjowanie działań w zakresie zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
  • podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
  • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy (limit  i lokalizacja punktów, w których sprzedawane są napoje alkoholowe);
  • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Pałecznica);
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.

Podstawą działalności Komisji jest uchwalany przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Procedura zobowiązania do leczenia

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi sprawy zgodnie z procedurą zobowiązania do leczenia określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • przyjęcie wniosku o leczenie odwykowe założonego przez osoby prywatne lub instytucje,
  • zaproszenie na rozmowę wyjaśniającą wnioskodawcę,
  • wezwanie na rozmowę wyjaśniająco- motywującą osobę zgłoszoną do leczenia odwykowego,
  • skierowanie tej osoby na badanie przez biegłego lekarza w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  • skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu lub w przypadku braku współpracy z jej strony.

Komisja prowadzi stałą współpracę z Poradnią Odwykową, psychologiem, Sądem Rejonowym i Policją.