Fundusz alimentacyjny

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może ubiegać się osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia przysługują do ukończenia:

  • 18 roku życia albo
  • 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
  • bezterminowo – w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W  przypadku ostatniego roku studiów są one wypłacane do zakończenia tego roku studiów, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25 roku życia.

Alimenty z funduszu nie przysługują w przypadku umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej. Podobnie jest, gdy osoba uprawniona zawiera związek małżeński.

Kwota świadczeń

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Kryterium dochodowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2023 r. przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Jeżeli dochód przekroczy tę kwotę, to stosuje się tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Osoba uprawniona otrzyma kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeżeli tak obliczona wysokość świadczenia będzie niższa niż 100 zł, to wsparcie nie będzie przysługiwało.