Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy

W GOPS Pałecznica przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa gops.palecznica.pl spełnia wymagania w 97,18%.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  • widoczny fokus
  • wyróżnienie odnośników
  • czytanie strony

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy znajduje się przy ul. Św. Jakuba 11 w Pałecznicy i jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście do budynku Urzędu Gminy Pałecznica znajduje się od strony ul. Św. Jakuba. Wejście główne jest  płaskie, wyłożone kostka brukową. Przy wjeździe z parkingu jest obniżony krawężnik. Drzwi wejściowe rozsuwają się samoistnie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W urzędzie jest winda, na lewo od wejścia głównego. W holu znajduje się telefon, wybierając nr wewnętrzny można porozmawiać lub pracownik schodzi do holu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niedowidzących.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W urzędzie nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej, brak również  systemu informacji głosowej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa  jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Oświadczenie sporządzono dnia : 22.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bartosz Marcinkowski, adres poczty elektronicznej admin@palecznica.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Aktualizacja: 31.03.2023