Autor: admin

NIE STÓJ Z BOKU! DOŁĄCZ DO AKCJI – STOP PRZEMOCY DOMOWEJ !

NIE STÓJ Z BOKU! DOŁĄCZ DO AKCJI – STOP PRZEMOCY DOMOWEJ !

W środę 24 lipca 2024r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach oraz Ośrodki Pomocy Społecznej i Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej z Powiatu Proszowickiego, dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach oraz Członkowie Stowarzyszenia BARTOSZ planują przeprowadzić na terenie Proszowic kolejną kampanię społeczną związaną z PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY DOMOWEJ

Celem kampanii było podnoszenie świadomości mieszkańców naszego powiatu, jak również uwrażliwienie naszej społeczności lokalnej na temat przemocy „w zaciszu domowym”.

Reagowanie na wszelkie przejawy zachowań przemocowych wobec bliskich jest niezmiernie ważne, w szczególności jeżeli chodzi o krzywdzenie dziecka. Bądźmy uważni na zagrożenie dobra dziecka. Nasza reakcja, to także szansa dla rodzica by się zmienił. W innym przypadku przemoc może eskalować i w coraz większym stopniu zagrażać bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dziecka.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnego budowania kolacji STOP PRZEMOCY DOMOWEJ.

Zgłoszenia chętnych do udziału we wspólnej kampanii w dniu 24 lipca br. prosimy zgłaszać na e-maila: a.fularski@pcpr.proszowice.pl lub telefon nr: 517-847-661 – PCPR W PROSZOWICACH

Przypominamy, że w PCPR w Proszowicach funkcjonuje CAŁODOBOWY TELEFON INFORMACYJNO – INTERWENCYJNY nr 604-931-160.

PCPR w Proszowicach

Kampana edukacyjna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy publikuje drugi pakiet materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczestników ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej: artykuł ekspercki oraz grafikę.

Organizatorem kampanii jest Instytut Nowej Kultury. W załączeniu pakiet materiałów edukacyjnych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację w 2024 roku wypoczynku letniego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację w 2024 roku wypoczynku letniego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

ZARZĄDZENIE NR 3/2024

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PAŁECZNICY

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2024 roku wypoczynku letniego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pałecznica.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Uchwały nr VIII/361/2023 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 zarządza się co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert  na organizację w 2024 roku wypoczynku letniego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pałecznica.

2.Ogłoszenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wzór oferty realizacji zadania publicznego, wzór sprawozdania oraz wzór umowy stanowią odpowiednio załączniki do Rozporządzenia Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U.  z 2018 r. poz. 2057)

§ 3

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy  oraz tablicy ogłoszeń.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               p.o. Kierownik GOPS

(-) mgr Iwona Perkowska

Webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89103&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny

Dodatek osłonowy

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy  przypomina, że do dnia  30 kwietnia 2024 r.  można składać wnioski o jednorazową pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego..

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł na osobę
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Jeżeli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone. Dodatek nie będzie wypłacany, jeśli wyniesie mniej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłoszone zostało do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to dodatek osłonowy przysługuje w wyższej wysokości:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy za okres od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r.

 1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 2. tradycyjnie (papierowo) składając wniosek na dzienniku podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy w godzinach funkcjonowania ośrodka

Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Senior +

Jesteś mieszkańcem Gminy Pałecznica w wieku 60+, nieaktywną zawodowo , która ze względu na podeszły wiek oraz stan zdrowia oraz/lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego?

SKORZYSTAJ Z POBYTU W PLACÓWCE „Dzienny Dom Senior+”

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie powiatu proszowickiego poprzez utworzenie ośrodka dla osób starszych, niesamodzielnych oraz zapewnienie im usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizacyjnych.

Pełny zakres świadczeń   Dziennego Domu „Senior+” obejmuje: posiłek, usługi edukacyjne i kulturalno-oświatowe, usługi aktywności ruchowej oraz sportowo-rekreacyjne, usługi aktywizujące społecznie i terapii zajęciowej.

W okresie trwałości dysponujemy 45 miejscami świadczenia usług Nabór ciągły do wyczerpania ilości miejsc.

POBYT W PLACÓWCE JEST ODPŁATNY !   Koszt pobytu  ustalany jest indywidualnie.Wszelkich informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel.41/38-48-234 email:domseniora@palecznica.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy podaje do wiadomości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy podaje do wiadomości

W związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, informuje o realizowanych w roku 2024   formach   wsparcia   w    ramach   działalności    Ośrodka    Interwencji    Kryzysowej w Proszowicach oraz specjalistycznego poradnictwa.

Wsparcie i pomoc psychologiczna (konsultacje indywidualne).

 • Udzielanie osobom doświadczającym kryzysów, wsparcia celem przezwyciężenia sytuacji kryzysowej. Indywidualne konsultacje obejmują procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii, także terapii rodzinnej. Udzielanie  wsparcia odbywać  się może także w terenie, jak również w uzasadnionych sytuacjach przez telefon.

Termin konsultacji: I piątek miesiąca godz. 14:00 – 19:00

IlI piątek miesiąca godz. 14:00 – 18:00

Miejsce konsultacji: teren Szpitala w Proszowicach pokój w budynku administracyjnym (za postojem karetek).

Celem ustalenia terminu należy skontaktować się z PCPR tel. 517 847 661, 12 386 29 60.

 • Wsparcie i pomoc pedagogiczna (konsultacje indywidualne).

Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny. Pomoc w kwestiach problemów wychowawczych, trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, problemu rozwodu rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci, problemów rodzinnej pieczy zastępczej.

Termin konsultacji: I poniedziałek miesiąca godz. 17:00 -18:00

Miejsce konsultacji: teren Szpitala w Proszowicach pokój w budynku administracyjnym (za postojem karetek).

Bez konieczności wcześniejszego ustalenia terminu konsultacji.

 • Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej z elementami edukacji na temat zjawiska przemocy domowej.

Grupa ma charakter otwarty, nie ma konieczności potwierdzania obecności. Spotkania odbywać się będą raz na kwartał.

Terminy spotkań zostaną przekazane w miesiącu marcu, będą dostępne także na stronie internetowej PCPR www.pcpr.proszowice.pl

Miejsce spotkań: teren Szpitala w Proszowicach pokój w budynku administracyjnym (za postojem karetek).

 • Warsztaty edukacyjne dla rodziców

Warsztaty   w zakresie stosowania właściwych metod wychowawczych, kształtowania umiejętności komunikowania się z dzieckiem na poszczególnych etapach jego rozwoju.

Terminy spotkań zostaną przekazane w miesiącu marcu, będą dostępne także na stronie internetowej PCPR www.pcpr.proszowice.pl

 • Warsztaty edukacyjno – rozwojowe dla dzieci w wieku 6 – 12 lat,

Warsztaty w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji, mających na celu promowanie właściwych postaw prorodzinnych i prospołecznych.

 • Warsztaty edukacyjno- rozwojowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat,

Warsztaty dla młodzieży w obszarze przeciwdziałania przemocy i agresji, mające na celu promowanie właściwych postaw prorodzinnych i prospołecznych oraz wzmacnianie kompetencji społecznych i emocjonalnych.

Terminy spotkań zostaną przekazane w miesiącu marcu, będą dostępne także na stronie

internetowej PCPR www.pcpr.proszowice.pl

Ponadto informujemy, iż w ramach OIK dysponujemy mieszkaniem hostelowym usytuowanym na terenie Miasta Proszowice, przeznaczone dla rodziny (maksymalnie 4 osobowej). W sytuacjach  uzasadnionych  osobom  w kryzysie  udziela  się  schronienia  do 3 miesięcy.

Funkcjonuje całodobowy telefon informacyjno – interwencyjny OIK 604 931 160. Dyżur telefoniczny pełni pracownik PCPR. W sytuacjach nagłej konieczności wsparcia udzieli także psycholog.

Jednocześnie informujemy, że dla osób podejrzanych o stosowanie/ stosujących przemoc domową, realizowany jest przez naszą jednostkę program korekcyjno edukacyjny. W chwili obecnej  trwa  rekrutacja  uczestników.  Realizacja  edycji  programu w roku 2024 planowana jest w miesiącach kwiecień – lipiec, z zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia programu może ulec zmianie w sytuacji wcześniejszego zakończenia rekrutacji uczestników lub w przypadku niewystarczającej liczby uczestników do rozpoczęcia programu.