Aktywność drogą do sukcesu

„AKTYWNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU”

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE   na lata 2021-2023

           Gmina Pałecznica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Klucz” Oddział w Pałecznicy serdecznie zapraszają   wszystkich chętnych do udziału w projekcie „ Aktywność drogą do sukcesu” – kompleksowy  program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Pałecznica.

              W ramach realizacji projektu zapewniamy szeroki zakres wsparcia tj. :

* prace socjalną

* poradnictwo/ wsparcie psychologiczne

* poradnictwo rodzinne

* wsparcie specjalisty ds. wykluczenia  cyfrowego

* warsztaty wyjazdowe

* doradztwo zawodowe

* usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym tj. staże, szkolenia.

* grupę wsparcia

*pedagogizację

*zajęcia praktyczne

*wsparcie pośrednika pracy i TZW

Bliższych informacji udziela:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy,

                                                 ul. św. Jakuba 11,

                                                 32 -109 Pałecznica,

                                                 tel.  41 384 82 34

ZAPRASZAMY !

Projekt realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie,

Działania 9.1 Aktywna integracja,

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 354 575, 00 zł

Galeria

Zamówienia