Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację w 2024 roku wypoczynku letniego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

ZARZĄDZENIE NR 3/2024

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PAŁECZNICY

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2024 roku wypoczynku letniego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pałecznica.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Uchwały nr VIII/361/2023 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 zarządza się co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert  na organizację w 2024 roku wypoczynku letniego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pałecznica.

2.Ogłoszenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wzór oferty realizacji zadania publicznego, wzór sprawozdania oraz wzór umowy stanowią odpowiednio załączniki do Rozporządzenia Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U.  z 2018 r. poz. 2057)

§ 3

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy  oraz tablicy ogłoszeń.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               p.o. Kierownik GOPS

(-) mgr Iwona Perkowska

Możesz również polubić…