Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy podaje do wiadomości

W związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, informuje o realizowanych w roku 2024   formach   wsparcia   w    ramach   działalności    Ośrodka    Interwencji    Kryzysowej w Proszowicach oraz specjalistycznego poradnictwa.

Wsparcie i pomoc psychologiczna (konsultacje indywidualne).

  • Udzielanie osobom doświadczającym kryzysów, wsparcia celem przezwyciężenia sytuacji kryzysowej. Indywidualne konsultacje obejmują procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii, także terapii rodzinnej. Udzielanie  wsparcia odbywać  się może także w terenie, jak również w uzasadnionych sytuacjach przez telefon.

Termin konsultacji: I piątek miesiąca godz. 14:00 – 19:00

IlI piątek miesiąca godz. 14:00 – 18:00

Miejsce konsultacji: teren Szpitala w Proszowicach pokój w budynku administracyjnym (za postojem karetek).

Celem ustalenia terminu należy skontaktować się z PCPR tel. 517 847 661, 12 386 29 60.

  • Wsparcie i pomoc pedagogiczna (konsultacje indywidualne).

Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny. Pomoc w kwestiach problemów wychowawczych, trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, problemu rozwodu rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci, problemów rodzinnej pieczy zastępczej.

Termin konsultacji: I poniedziałek miesiąca godz. 17:00 -18:00

Miejsce konsultacji: teren Szpitala w Proszowicach pokój w budynku administracyjnym (za postojem karetek).

Bez konieczności wcześniejszego ustalenia terminu konsultacji.

  • Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej z elementami edukacji na temat zjawiska przemocy domowej.

Grupa ma charakter otwarty, nie ma konieczności potwierdzania obecności. Spotkania odbywać się będą raz na kwartał.

Terminy spotkań zostaną przekazane w miesiącu marcu, będą dostępne także na stronie internetowej PCPR www.pcpr.proszowice.pl

Miejsce spotkań: teren Szpitala w Proszowicach pokój w budynku administracyjnym (za postojem karetek).

  • Warsztaty edukacyjne dla rodziców

Warsztaty   w zakresie stosowania właściwych metod wychowawczych, kształtowania umiejętności komunikowania się z dzieckiem na poszczególnych etapach jego rozwoju.

Terminy spotkań zostaną przekazane w miesiącu marcu, będą dostępne także na stronie internetowej PCPR www.pcpr.proszowice.pl

  • Warsztaty edukacyjno – rozwojowe dla dzieci w wieku 6 – 12 lat,

Warsztaty w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji, mających na celu promowanie właściwych postaw prorodzinnych i prospołecznych.

  • Warsztaty edukacyjno- rozwojowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat,

Warsztaty dla młodzieży w obszarze przeciwdziałania przemocy i agresji, mające na celu promowanie właściwych postaw prorodzinnych i prospołecznych oraz wzmacnianie kompetencji społecznych i emocjonalnych.

Terminy spotkań zostaną przekazane w miesiącu marcu, będą dostępne także na stronie

internetowej PCPR www.pcpr.proszowice.pl

Ponadto informujemy, iż w ramach OIK dysponujemy mieszkaniem hostelowym usytuowanym na terenie Miasta Proszowice, przeznaczone dla rodziny (maksymalnie 4 osobowej). W sytuacjach  uzasadnionych  osobom  w kryzysie  udziela  się  schronienia  do 3 miesięcy.

Funkcjonuje całodobowy telefon informacyjno – interwencyjny OIK 604 931 160. Dyżur telefoniczny pełni pracownik PCPR. W sytuacjach nagłej konieczności wsparcia udzieli także psycholog.

Jednocześnie informujemy, że dla osób podejrzanych o stosowanie/ stosujących przemoc domową, realizowany jest przez naszą jednostkę program korekcyjno edukacyjny. W chwili obecnej  trwa  rekrutacja  uczestników.  Realizacja  edycji  programu w roku 2024 planowana jest w miesiącach kwiecień – lipiec, z zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia programu może ulec zmianie w sytuacji wcześniejszego zakończenia rekrutacji uczestników lub w przypadku niewystarczającej liczby uczestników do rozpoczęcia programu.

Możesz również polubić…