Dodatek osłonowy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy   informuje, że od stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazową pomoc finansową w postaci dodatku osłonowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. NA CHWILĘ OBECNĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE NIE ZOSTAŁO JESZCZE OGŁOSZONE . Wzór wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny na stronie internetowej Ośrodka,  / www.gops.palecznica.pl/  niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł na osobę
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Jeżeli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone. Dodatek nie będzie wypłacany, jeśli wyniesie mniej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłoszone zostało do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to dodatek osłonowy przysługuje w wyższej wysokości:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy za okres od 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30-06-2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30-04-2024 r.

 1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP profil zaufany –  jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym,
 2. tradycyjnie (papierowo) w następujący sposób:
 • składając wniosek na dzienniku podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy w godzinach funkcjonowania ośrodka

Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Możesz również polubić…