Informujemy, że Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pałecznicy współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Proszowicach realizującym, w partnerstwie z Urzędem Gminy Koszyce, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Proszowicach, Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszycach, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radziemicach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koniuszy:

Projekt pilotażowy „DZIAŁAJ(MY)” finansowany ze środków rezerwy Ministra Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty pilotażowe „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”.

Łączna wartość projektu wynosi 674 936,14 zł z czego:

-dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego (rezerwy Funduszu Pracy) wynosi 674 936,14 zł,

– całkowita wartość projektu wynosi 674 936,14 zł.


Projekt realizowany jest w okresie od 03.07.2023 r. do 31.08.2024 r.

Projekt skierowany jest doosób młodych w wieku 18-30 lat, mieszkających na terenie powiatu proszowickiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Proszowicach jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Osoby niezarejestrowane w urzędzie będą odbiorcami działań informacyjnych.

Cel ogólny pilotażu:

Przetestowanie innowacyjnych metod wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do 30 r.ż., zamieszkujących na terenie powiatu proszowickiego, poprzez sprawdzenie funkcjonowania punktów doradztwa dla młodzieży na podstawie dwóch utworzonych punktów – w różnych lokalizacjach i siedzibach.

Cele szczegółowe:

– Opracowanie wzorowego schematu pracy powiatowego urzędu pracy z bezrobotnymi do 30 r.ż. którzy przed podjęciem zatrudniania/znalezieniem pracy potrzebują uzyskać informacje w zakresie możliwych form pomocy społecznej, doradztwa psychologicznego, doradztwa w zakresie edukacji, doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego.

– Przetestowanie pomocy świadczonej w punktach doradztwa poprzez sprawdzenie, czy przez usunięcie barier i problemów, które negatywnie wpływają na możliwość podejmowania zatrudnienia osoba uczestnicząca znajdzie pracę.

– Testowanie innowacyjnych narzędzi służących zwiększeniu aktywności zawodowej młodych osób poszukujących pracy, które w obecnym stanie prawnym nie mogą skorzystać z finansowych form wsparcia przewidzianych w Ustawie.


W ramach projektu w utworzonych punktach oferowane będą usługi z zakresu:

– Aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego,

– Udzielania informacji w zakresie możliwych form pomocy społecznej,

– Doradztwa psychologicznego,

– Doradztwa w zakresie edukacji,

– Doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego.

W ramach projektu zaplanowano finansowe formy wsparcia takie jak: 

– Sfinansowanie składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla pracodawców,

– Bon adaptacyjny,

– Bon na zatrudnienie opiekuna dziecka/dzieci,

– Staże, z których będą mogły skorzystać osoby poszukujące pracy.

Punkty doradztwa będą otwarte od 01.08.2023 r. do 31.07.2024 r., w godzinach 13:00-19:00 w dwóch lokalizacjach:

– w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach przy ul. Krakowskiej 11 – w poniedziałki i środy,

– w siedzibie Urzędu Gminy w Koszycach przy. ul. Elżbiety Łokietkówny 14 – we wtorki i czwartki.
Szczegółowe informacje: tel. 12 386 10 80  oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach.

Możesz również polubić…