Bank Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy informuje, że 15 maja 2023 r. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus – w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.


Przedmiotowa zmiana oznacza, że od 15 maja 2023 r. pomoc żywnościowa
przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
 

Informujemy  ponadto, że zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane
na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus
W przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed 15 maja 2023 r., nie jest wymagane ponowne wydanie przez OPS skierowania na nowym, wzorze.

Możesz również polubić…