Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w PałecznicyZarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy w sprawie

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2022.530 z zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pałecznicy.

§2

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

§3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

§4

Upowszechnienie wyniku naboru nastąpi niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Możesz również polubić…