Wnioski na dodatek elektryczny

Można już składać wnioski na dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny to nowe, jednorazowe świadczenie pieniężne, które mogą otrzymać gospodarstwa domowe używające energii elektrycznej do jego ogrzewania. Warunki jego uzyskania są analogiczne do tych, które musieli spełnić beneficjenci dodatku węglowego, do gazu LPG, do pelletu, czy do drewna.

Podstawową zasadą uprawniającą do uzyskania tego dofinansowania do ogrzewania jest wpisanie go do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przy czym gospodarstwem domowym jest:

1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

lub
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ważne! Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek elektryczny – dla kogo?

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, zamieszkałemu na terenie gminy Kazimierza Wielka, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Przy czym podstawowym warunkiem otrzymania tego dofinansowania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

Obowiązuje także zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny.

Dofinansowanie to przysługuje zarówno obywatelom Polski, jak i cudzoziemcom, którzy przebywają w Polsce na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z nadaniem tytułu uchodźcy, bądź z udzieleniem ochrony uzupełniającej,
 • w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.

Do dodatku elektrycznego mają również prawo obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,  którzy mający miejsce zamieszkania w  Polsce i przebywający na podstawie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu.

Dodatek elektryczny 2022 – kwota

Jednorazowe świadczenie w postaci dodatku do prądu dla osób ogrzewających nim swoje gospodarstwa domowe wynosi:

 • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
 • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie – warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za 2021 rok.

Co jest potrzebne do uzyskania dodatku elektrycznego?

Do wypełnienia wniosku o dodatek elektryczny potrzebny będzie: dowód osobisty i numer konta bankowego, na który ma zostać przelany dodatek pieniężny. Jeśli wniosek ma dotyczyć wieloosobowego gospodarstwa domowego, konieczne też będą numery PESEL pozostałych domowników.

Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

We wniosku trzeba oświadczyć także, że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Ważne! Informacje wpisane we wniosku o wypłatę dodatku są podawane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Urządzenia na które przysługuje dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest:

 • pompa ciepła
 • podgrzewacz
 • nagrzewnica lub bojler

– zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu.

Ważne! Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny a dodatek węglowy

Gospodarstwa domowe, które uzyskały dodatek węglowy nie mają już prawa do uzyskania dodatku elektrycznego. Kluczowe jest tu źródło ciepła zgłoszone do CEEB, bowiem w celu uzyskania dodatku węglowego głównym musiały być te na węgiel, np. piec kaflowy. Zatem nawet jeśli gospodarstwo domowe korzysta z prądu do ogrzewania pomieszczeń, a nie wykazało go jako źródło ciepła i skorzystało z innego dodatku, nie będzie mogło otrzymać dodatku elektrycznego.

Komu nie przysługuje dodatek elektryczny

Z wypłaty dodatku do ogrzewania energią elektryczną nie mogą skorzystać:

 • gospodarstwa domowe posiadające mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
 • gospodarstwa domowe posiadające pompy ciepła i mikroinstalacje FV,
 • gospodarstwa domowe objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 • osoby w gospodarstwie domowym, objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
 • osoby w gospodarstwie domowym, na potrzeby których zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek elektryczny a fotowoltaika

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Zatem dopłata ta nie zostanie przyznana gospodarstwom, które czerpią własny prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dodatek elektryczny – od kiedy

Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy w godzinach pracy Ośrodka (7.30-15.30). Wnioski można również wysłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy, ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica. Trzecim sposobem jest wysłanie wniosku przez ePUAP.

W celu wysłania dodatku elektrycznego drogą elektroniczną przez ePUAP należy w pierwszej kolejności wypełnić wniosek na komputerze i go zapisać. Kolejno trzeba będzie go podpisać. W tym celu niezbędny będzie podpis zaufany.

Jeśli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy Wójt Gminy Pałecznica może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego.

Dodatek elektryczny – podstawa prawna Podstawą prawną jest ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. poz. 2127).

Możesz również polubić…