Informacja Wójta Gminy Pałecznica dotycząca preferencyjnego zakupu węgla

Wójt Gminy Pałecznica informuje, iż  w związku z procedowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Gmina Pałecznica będzie mogła włączyć się w proces sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych od Spółek Skarbu Państwa.

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – jeden wniosek na 1 gospodarstwo domowe.

Osoba uprawniona do zakupu preferencyjnego  będzie mogła nabyć węgiel  za cenę nie wyższą niż 2 000,00 zł brutto/ tonę. Cena ta nie uwzględnia kosztów dystrybucji węgla do gospodarstw domowych.

Możliwa ilość węgla do zakupienia przez gospodarstwo domowe po cenie preferencyjnej to : 1,5 t węgla w roku 2022 i kolejne 1,5 t po 1 stycznia 2023 r.

Wniosek o zakup preferencyjny zawiera oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę ( tj. w sklepie PGG czy Tauron)  w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.

W celu uzyskania wiarygodnych danych na temat zapotrzebowania/zainteresowania zakupem w trybie i po cenie proponowanej ustawą prosimy o składanie wniosków w siedzibie:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy , ul. Strażacka 5, 32-109 Pałecznica

lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP

w terminie od dnia 7 listopada 2022 r. do dnia 9 listopada 2022 r. w godzinach: 7.30- 15.30 Uwaga! Wniosek złożony w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem zaufanym. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminy Pałecznica: www.palecznica.pl oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy.

Możesz również polubić…