Webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89103&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny

Dodatek osłonowy

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy  przypomina, że do dnia  30 kwietnia 2024 r.  można składać wnioski o jednorazową pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego..

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł na osobę
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Jeżeli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone. Dodatek nie będzie wypłacany, jeśli wyniesie mniej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłoszone zostało do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to dodatek osłonowy przysługuje w wyższej wysokości:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy za okres od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r.

 1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 2. tradycyjnie (papierowo) składając wniosek na dzienniku podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy w godzinach funkcjonowania ośrodka

Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Senior +

Jesteś mieszkańcem Gminy Pałecznica w wieku 60+, nieaktywną zawodowo , która ze względu na podeszły wiek oraz stan zdrowia oraz/lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego?

SKORZYSTAJ Z POBYTU W PLACÓWCE „Dzienny Dom Senior+”

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie powiatu proszowickiego poprzez utworzenie ośrodka dla osób starszych, niesamodzielnych oraz zapewnienie im usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizacyjnych.

Pełny zakres świadczeń   Dziennego Domu „Senior+” obejmuje: posiłek, usługi edukacyjne i kulturalno-oświatowe, usługi aktywności ruchowej oraz sportowo-rekreacyjne, usługi aktywizujące społecznie i terapii zajęciowej.

W okresie trwałości dysponujemy 45 miejscami świadczenia usług Nabór ciągły do wyczerpania ilości miejsc.

POBYT W PLACÓWCE JEST ODPŁATNY !   Koszt pobytu  ustalany jest indywidualnie.Wszelkich informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel.41/38-48-234 email:domseniora@palecznica.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy podaje do wiadomości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy podaje do wiadomości

W związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, informuje o realizowanych w roku 2024   formach   wsparcia   w    ramach   działalności    Ośrodka    Interwencji    Kryzysowej w Proszowicach oraz specjalistycznego poradnictwa.

Wsparcie i pomoc psychologiczna (konsultacje indywidualne).

 • Udzielanie osobom doświadczającym kryzysów, wsparcia celem przezwyciężenia sytuacji kryzysowej. Indywidualne konsultacje obejmują procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii, także terapii rodzinnej. Udzielanie  wsparcia odbywać  się może także w terenie, jak również w uzasadnionych sytuacjach przez telefon.

Termin konsultacji: I piątek miesiąca godz. 14:00 – 19:00

IlI piątek miesiąca godz. 14:00 – 18:00

Miejsce konsultacji: teren Szpitala w Proszowicach pokój w budynku administracyjnym (za postojem karetek).

Celem ustalenia terminu należy skontaktować się z PCPR tel. 517 847 661, 12 386 29 60.

 • Wsparcie i pomoc pedagogiczna (konsultacje indywidualne).

Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny. Pomoc w kwestiach problemów wychowawczych, trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, problemu rozwodu rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci, problemów rodzinnej pieczy zastępczej.

Termin konsultacji: I poniedziałek miesiąca godz. 17:00 -18:00

Miejsce konsultacji: teren Szpitala w Proszowicach pokój w budynku administracyjnym (za postojem karetek).

Bez konieczności wcześniejszego ustalenia terminu konsultacji.

 • Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej z elementami edukacji na temat zjawiska przemocy domowej.

Grupa ma charakter otwarty, nie ma konieczności potwierdzania obecności. Spotkania odbywać się będą raz na kwartał.

Terminy spotkań zostaną przekazane w miesiącu marcu, będą dostępne także na stronie internetowej PCPR www.pcpr.proszowice.pl

Miejsce spotkań: teren Szpitala w Proszowicach pokój w budynku administracyjnym (za postojem karetek).

 • Warsztaty edukacyjne dla rodziców

Warsztaty   w zakresie stosowania właściwych metod wychowawczych, kształtowania umiejętności komunikowania się z dzieckiem na poszczególnych etapach jego rozwoju.

Terminy spotkań zostaną przekazane w miesiącu marcu, będą dostępne także na stronie internetowej PCPR www.pcpr.proszowice.pl

 • Warsztaty edukacyjno – rozwojowe dla dzieci w wieku 6 – 12 lat,

Warsztaty w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji, mających na celu promowanie właściwych postaw prorodzinnych i prospołecznych.

 • Warsztaty edukacyjno- rozwojowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat,

Warsztaty dla młodzieży w obszarze przeciwdziałania przemocy i agresji, mające na celu promowanie właściwych postaw prorodzinnych i prospołecznych oraz wzmacnianie kompetencji społecznych i emocjonalnych.

Terminy spotkań zostaną przekazane w miesiącu marcu, będą dostępne także na stronie

internetowej PCPR www.pcpr.proszowice.pl

Ponadto informujemy, iż w ramach OIK dysponujemy mieszkaniem hostelowym usytuowanym na terenie Miasta Proszowice, przeznaczone dla rodziny (maksymalnie 4 osobowej). W sytuacjach  uzasadnionych  osobom  w kryzysie  udziela  się  schronienia  do 3 miesięcy.

Funkcjonuje całodobowy telefon informacyjno – interwencyjny OIK 604 931 160. Dyżur telefoniczny pełni pracownik PCPR. W sytuacjach nagłej konieczności wsparcia udzieli także psycholog.

Jednocześnie informujemy, że dla osób podejrzanych o stosowanie/ stosujących przemoc domową, realizowany jest przez naszą jednostkę program korekcyjno edukacyjny. W chwili obecnej  trwa  rekrutacja  uczestników.  Realizacja  edycji  programu w roku 2024 planowana jest w miesiącach kwiecień – lipiec, z zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia programu może ulec zmianie w sytuacji wcześniejszego zakończenia rekrutacji uczestników lub w przypadku niewystarczającej liczby uczestników do rozpoczęcia programu.

stop przemocy

PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM !!!

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy w ramach ogólnopolskiej kampanii pod nazwą Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem chce zwrócić szczególną uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Wiąże się to z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku.

Każda osoba zainteresowana będzie mogła w dniach od 19 lutego 2024 do 25 lutego 2024 uzyskać bezpłatną poradę m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów i organizacji pozarządowych w całym kraju.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dalsze wsparcie w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

można wyszukać placówki zapewniające bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną, a w razie potrzeby również materialną.

Prokuratura Regionalna w Krakowie:

https://www.gov.pl/web/pr-krakow/16022024-tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy informuje, iż 12 lutego 2024 r.  zatwierdzono  Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – w wersji ujednoliconej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Najistotniejsza zmiana to podwyższenie kryterium dochodowego do 265% kryterium ustawowego  

Nowe kryteria wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł  

– dla osoby w rodzinie – 1 590,00 zł W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r.   nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

herb

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie,mediacja oraz edukacja prawna w 2024 r.

Powiat Proszowicki

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać Cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Proszowickiego.

Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.